Начало » В. Публицистика » СПИСЪК НА ФАШИСТКАТА ЛИТЕРАТУРА…

СПИСЪК НА ФАШИСТКАТА ЛИТЕРАТУРА, ПОДЛЕЖАЩА НА ИЗЗЕМВАНЕ СЪГЛАСНО XII-ТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 6 ОКТОМВРИ 1944 ГОДИНА

(„Държавен вестник“, бр. 225 – 1944 г.)

МИНИСТЕРСТВО НА ПРОПАГАНДАТА

НАРЕДБА  № 10

Съгласно 12-то постановление на Министерския съвет, взето в заседанието му от 6 октомври 1944 г., протокол № 194 (Д. В. бр. 225 1944 г.), изземват се от държавата всички книги с прогермански и из­общо фашистки и расистки характер, както и книгите написани против Съветския съюз и свободолюбивите народи от всички лица и места, къ­дето и да се намират те.

В изпълнение на горното нареждам:

1) Подлежат на изземване, като литература, която се засяга от 12-то постановление на Министерския съвет, книгите вписани в прило­жения списък, изработен от Министерството на пропагандата и състав­ляващ неразделна част от настоящата наредба.

Книги, невключени в приложения списък, но които по съдържа­ние отговарят на квалификацията дадена от поменатото постановление, може да се изземват, съгласно допълнителни списъци, които ще се из­работват последователно от Министерството на пропагандата. Ако та­кива се окажат, без да са посочени в списъците на Министерството, то се предоставя на областните инспектори на Министерството на пропа­гандата, със съдействие на ОФ комитетските органи и тия на милиционерските власти, да ги блокират и донесат в Министерството с моти­виран доклад, след което с тия книги ще се постъпва съгласно допъл­нителните наредби на Министерството.

2) Задължават се гражданите да предадат на областните инспек­ции на Министерството на пропагандата по начин определен от тях, или на местните органи на милиционерските власти, под наблюдението на инспекторите на пропагандата, всички книги посочени в списъците към тая наредба като подлежащи на изземване.

3) Не се изземват книги от народните библиотеки, от универси­тетската библиотека и от библиотеките на висшите културни и учебни заведения. Не се изземват също така книги с религиозно съдържание.

4) Книги с квалификацията определена в 12-то постановление, които се съхраняват в селските, градските, общинските библиотеки и читалища, библиотеките на Б.З.К. банка, Б.Н. банка, Популярните банки, Военните библиотеки (в казармите и военните клубове), библиотеките на всички видове кооперации, училищни библиотеки, тия от разни друже­ства (въздържателни, научни, спортни и пр.) и всички други книги от обществените библиотеки и читалища не се изземват, но се отделят, описват и запечатват, като по един екземпляр от подробния опис се из­прати веднага в Министерството на пропагандата, Дирекцията на народната милиция и Народната библиотека. С тия книги ще се постъпва, съгласно допълнителните упътвания, които ще последват от Министер­ството на пропагандата.

5) Областните инспекции на пропагандата да съставят списъци на немски, италиански и др. книги със съдържание, което може да бъде квалифицирано като такова, което се засяга от 12-то постановление на Министерския съвет и по един екземпляр от тия списъци да изпратят в Министерството. Дирекцията на народната милиция и Народната биб­лиотека. Министерството на пропагандата ще определи окончателно, кои книги от тия списъци ще подлежат на изземване.

6) Всички книги на немски и италиански дружества, институти и училища да бъдат прегледани от нарочно съставени комисии при об­ластните инспекции на пропагандата, със съдействието на органите на Народната милиция и тия на училищните, библиотечни или читалищни власти. Ако в тях се укажат книги със съдържание, което се инкрими­нира от 12-то постановление, да се състави списък за тях, от които по един екземпляр да се изпрати в Министерството на пропагандата, Народната библиотека и Дирекцията на милицията. Инкриминираните книги се блокират от местните милиционерски власти до получаване допълнително нареждане от Министерството на пропагандата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Това нареждаме важи за книгите, които не са вклю­чени в списъците на Министерството на пропагандата. Включените в списъ­ците книги се изземват направо.

7) Библиотеките на лица, осъдени по Наредбата-закон за Народ­ния съд, трябва да бъдат незабавно запечатани и описани от органите на народната милиция със съдействието на органите на Министерството на пропагандата, библиотечните или училищни власти, като подробен опис на книгите се изпрати до Министерството на пропагандата, Дирек­цията на Народната милиция и Народната библиотека. С тия библиотеки ще се постъпва съгласно допълнителните наредби на Министерството на пропагандата. Книгите включени в списъците на Министерството за подлежащата на изземване книжнина, се изземват направо.

8) Иззетите книги се съхраняват до предаването им, от местните власти, които провеждат изземването, под наблюдението на органите от областните инспекции на Министерството на пропагандата. Тия книги подлежат на претопяване, заради което и съгласно 4-то постановление на Министерския съвет, взето в заседанието му от 27.IV.1945 г. про­токол № 74 (Д.В. бр. 110 от 15.V.1945 г.) чл. 6, пета група, област­ните инспектори на пропагандата да съставят подробни протоколи заедно с органите на Дирекцията на Храноизноса и при съдействието на тия на Милиционерските власти, въз основа на което ще става предаването на иззетата книжнина, като книжни отпадъци, на Дирекциятя на Храноизноса. Предаването, превозването и претопяването на въпросната литература става под непосредствения надзор на органите на Народната милиция.

София, 8.VI.1945 год.

Министър: (п) Д. Казасов

Верно с оргинала,

Началник на административния отдел: (п) Тр. Трифонов

СПИСЪК
на фашистката литература, която се иззема и забранява

Име на автора                            и на книгата
1          Антонов Любен        Ликът на Македония
2          Аргуст Петер              Победата на истината
3          Ангелов Иван           Светлина
4          Абаджиев Крум        За величието на Царя и Родината
5          Антим Ловчански митр.      Църквата и социалните учения
6          Александров Гр. свещ.         Заветите на Царя Обединител
7          Андреев Димитър     Реч произнесена по проекта за отго­вора на тронното слово на 8.Х1.1943 г.
8          Атанасов Никола      Царят говори
9          Атанасов Никола      Царят пред своя народ
10        Абаджиев Любомир Марония, градът на маслиновата рента
11        Балкански Б. Н.         Материална и духовна култура на Германия
12        Беро Анри                    Трябва ли света да се освободи от английското иго
13        Бобевски Л.                 Към победа
14        Бръшлянов Ц.            Държавната реформа
15        Боев Асен                      Рицарите на новото време
16        Боев Асен                      Велика и вечна България
17        Боев Асен и Н. Котов           Защо е гордост да си българин
18        Бачеваров Б.                Истинският образ на амер. демокрация
19        Близнаков д-р Т.        Стопански организации и институти за съгласуваме на тяхната дейност в Германия
20        Бенте Херман            Германската земевладелска политика
21        Бауер д-р Вилхелм и д-р Петер Деен          Факти и цифри в Германия
22        Брюи де Жорж           Виновникът Рузвелт
23        Бергер Ханс Шварц  Случай край границата
24        Батай  Корпоративен строй
25        Бердяев Николай      Съветската философия и воюващия атеизъм.
26        Богданов Иван          Д-р Анте Павелич разреши Хърват­ския въпрос
27        Бояджиев Христо      Реч на организатора при главния щаб на Бранник, произнесена в Шумен
28        Боев Петър                    Човекът в комунистическия рай
29        Болер Ханс Херман  Занаятчийството в Германия
30        Валини Г.                       История на унгарския народ
31        Браник Камен            На война
32        Браник Камен            Песни за България
33        Балканджиев Иван   Беломорието
34        Божинов Асен           Из кой път
35        Балабанов Г. М.         Мисли на един българин
36        Бурилков Ж.  Проблема на националната индустрия днес и утре
37        Божинов Радослав    Бог, Цар и Родина
38        Батембергски Иван и Лазар Попов            Българската младеж (речи)
39        Бояджиев Ст.                             Съществува ли македонска нация
40        Бързицов Хр.                            Как ми се мерна Европа
41        Белополски Г.  Тодоров        Залезът на една епоха
42        Банков Стоян                             Трима български работници в Герма­ния
43        Бакалов В. и Д. Цветков      Възспоменателен сборник нa народните представители от 24 обикн. Нар. съ­брание
44        Братанов Г.    Дух и победа
45        Божилов Добри         Политиката на правителството
46        Беседовски Г.            Из спомените на един съветски дипло­мат
47        Бутенко                         Защо избягах от болшевиците
48        Белчев Т.                         Труд и радост
49        Белчев Т.        Труд и радост 4-та година
50        Белчев Т.                                                                                                                                                                                                                                          Чрез „Труд и радост“ към българския трудов фронт и всички издания на „Труд и радост“.
51        Белчев Т.        Германски трудов фронт
52        Белчев Т.        България и международното движение
53        Владикин Л. проф.   Националсоциал. трудово право
54        Владикин Л. проф.   За правото на нацията
55        Владикин Л. проф.   Нова Европа
56        Владикин Л. проф.   Нова Европа (научна библиотека)
57        Владикин Л. проф.   Съвременни държавни стопански про­блеми
58        Владикин Л. проф.   Демокрация и диктатура Същината на германското право
59        Владикин Л. проф.   Революция на мисленето Държава и стопанство
60        Владикин Л. проф.   Идеология на национал-социализма
61        Владикин Л. проф.   Политическия образ на днешна Япония
62        Владикин Л. проф.   Що е народ
63        Владикин Л. проф.   Майн камф
64        Владикин Л. проф.   Влиянието на българската младеж
65        Владикин Л. проф.   Национална авторитарни Словашка държава
66        Владикин Л. проф.   Кръв и земя
67        Владикин Л. проф.   Корпоративния строй
68        Владикин Л. проф.   Духът на днешното време
69        Владикин Л. проф.   Философски основи ма национал-со- циализма
70        Владикин Л. проф.   Държавното и общинско управление във време на война
71        Владикин Л. проф.   Борба за нов ред
72        Владикин Л. проф.   Хитлер говори, I и II т.
73        Владикин Л. проф.   Национална държава, т. II
74        Владикин Л. проф.   Христо Ботев и Кьорнер
75        Владикин Л. проф.   Организация на демократичната дър­жава
76        Владикин Л. проф.   Нашата академическа младеж и националните идеали
77        Владикин Л. проф.   Идеалите на българската младеж
78        Владикин Л. проф.   Общо учение за държавата. Универси­тетска библиотека
79        Вирзинг Гизелхер     Сто фамилии владеят Британската им­перия
80        Вирзинг Гизелхер     Континент без мярка Нова финансова наука
81        Василев инж. Д.        България и нейната вечна борба за на- цианално обединение. Реч произне­сена на 5.ІІІ.1944 година във Варна
82        Василев инж. Д.        България в строеж. — парламентарни речи.
83        Вълкова Ана  Впечатления от нова Италия
84        Велинов Кр.  Илинден 1903 година, библ, „Бранник“
№ 4
85        Винцент Рене Леон Корнил            Английската безспирна въздушна офанзива
86        Вълканова Ана            180 дни с българските работници в Германия
87        Величков С.   Кой ще победи?
88        Везенков Есто              Говори се
89        Величков Борис          Противодържавни идеи и борба с тях
90        Вендершек Херман   Лъжите на английската пропаганда през световната война и сега
91        Вунд проф. В.               Воюващите народи и тяхната филосо­фия
92        Георгиев Йордан       Една страница от сръбаката пропаганда в Дебърско
93        Генов Г. П.                    Всебългарският съюз „Отец Паиси“
94        Генов Г. П.                    Рухна последната постройка на Вер- сайлската система.
95        Генов Г. П.                     Нашите национални идеали
96        Генов Г. П.                                                                                                                                                                                                            България и Европа
97        Гориг А.         Г. П. У. всред белопвардейците
98        Георгиев инж. Евгени          Основната причина на световните со­циални революции.
99        Габровски Петър       Политическите задачи на момента
100      Горянин Змей            В освободена Добруджа
101      Горянин Змей            Духът на българина
102      Горянин Змей            Подир стоманените птици
103      Горянин Змей            Борци за родината
104      Горянин Змей            Безстрашния конник
105      Горянин Змей            Спасителната искра
106      Гаврийски Дим.        Философия и политика на войната
107      Гаврийски Дим.        Възродена Германия, Адолф Хитлер Европа и България
108      Гаврийски Дим.       Воюващите народи и тяхната фило­софия
109      Гаврийски Дим.       Социални и морални условия на нова Европа
110      Гаврийски Дим.        Възраждане на Германия
111      Гаврийски Дим.        Адолф Хитлер
112      Гаврийски Дим.        Европа — България
113      Ганчев Александър   Нова Европа и утрешна България
114      Ганчев Александър   Многовековният ни стремеж към юг
115      Ганчев Александър   Впечатления от днешна Германия
116      Ганиели Нино           Творци на светло бъдеще
117      Гьобелс д-р                  Истината върху Испания
118      Гьобелс д-р                  Духът на днешното време
119      Георгиев д-р Ж.         Защо България е против комунизма
120      Георгиев Серафим    Безпартийният режим — реч
121      Граматиков Г.            През кървавият път
122      Гешев Николай         Багри
123      Гарден М. Е.  Между Темза и Потоман
124      Гюзелев Димитър     Първите лъчи на свободата
125      Главосанов И.           Нашите владетели
126      Дойтел д-р Арно       Англия срещу Скандинавските дър­жави
127      Дитрих д-р Ото         Революция в мисленето
128      Дитрих д-р Ото         Философски основи на национализма
129      Дитрих д-р Ото         Теосовските основи на националсо­циализма
130      Дитрих д-р Ото         Как се очертават духовните основи на нова Европа
131      Дитрих д-р Ото         Национал-соц. политика
132      Дитрих д-р Ото         Германската борба за свобода на су­рови материи
133      Дитрих д-р Ото         Евреи правят световна политика
134      Дитрих д-р Ото         Народ — пространство — политика
135      Дитмер Ханс Хазарния режим
136      Дитмер Ханс Европа може да жъне повече
137      Дитмер Ханс Германските земеделски кооперации в изграждането на земеделското сто­панство
138      Димитров Иван         Пакт против Европа
139      Дорн д-р Карл           Новите германски индустриални мате­риали
140      Думанов Петър         Целостта на отечеството
141      Димитров Ст.            България без партии
142      Даре    Кръв и земя
143      Димитров д-р Делчо Тракийски въпрос
144      Димитров д-р Делчо Тракия и българския излаз на Егея
145      Димитров д-р Делчо Корсарът на въздуха
146      Демагер Жорж           Кого ползуват цените на житото
147      Дочев М.        Подготовка на държавата за война
148      Даскалов Т.    Актът против Европа
149      Димитров Иван         Словашките войни в Европа
150      Димитров Иван         Море и суша, морски брегове и хинтерланд
151      Дарвингов Н.            Жестоки признания
152      Добринов Александър         Маджарските борби за свобода и независимост
153      Дякович Ал. Вл.        Корсарът на въздуха
154      Драндаров Борис      Историческата мисия да българския народ
155      Домусчиев Г. Ненчо Безпокойни времена
156      Домусчиев Г. Ненчо От хан Истперих до цар Борис
157      Димитров Борис       С. С. С. Р., на Изток всичко нова
158      Добревска Сийка      Слънчеви мрежи. Стихове.
159      Деянов Деян  Две думи в Народното събрание
160      Дряновскй Петър      Защо пропадна Русия
161      Джумалиев Г. Ст.      Беседи с войниците по противодържавн учения и борбата с тях
162      Делчев Делчо            В кръчмата на бай Танаса
163      Драганов Георги       Нови насоки в културата
164
Червеният звяр (болшевизма)
165      Денев Ст.       Борба с франкмасонството
166      Денев Ст.       Царски дар за нашите деца
167      Душков Ат.    Литературата на днешна Германия
168      Данаилов Славчо      Разкази за рождението и кръщениета на Симеон Търновски
169      Дермишков Н.           Маркови песни за еднороден хор. Свитък първи.
170      Димитров Г.  Герой на пустинята
171      Езебек фон Ханс Герт.         Ужасите на чеката
172      Есив М.          В подземията на одеската чека
173      Есив М.          Какво накара Хитлер да вдигне знамето на борбата против световното еврейство и масоните?
174      Есив М.          Ритуални убийства
175      Есив М.          Основните цели на юдомасонството
176      Еделвайс капитан     Да живее царя
177      Стратев Емил            Германия и независимостта на Бълга­рия
178      Жишки Ан.    Петрол и кръв
179      Жеков генерал           Германия и България
180      Жеков генерал           Масонство и еврейство
181      Жеков генерал           Впечатления от обиколките по бойните полета на западния фронт през 1941 год.
182      Проф. Загоров Славчо          Стопанската политика на българското правителство — парламентарни речи
183      Злъчкин С. С.            Гангрената на България
184      Зиберт Волф  Национал-социалистическо право
185      Зяпков Петър Избрани страници за новия световен ред
186      Златаров В.    Българите в Украйна. Германо-съветската война
187      Завоев Петър Град Щип
188      Зановини Г.   Корпоративните органи на италианска­та държава
189      Илиев Б.         Борис III цар на българите
190      Илиев Б.         Стръмен път
191      Илиев Б.         Царица Иоанна
192      Иванов           Защитници на болшевизма
193      Илиев Атанас            Национално възпитание
194      Икономов Иван        Какви са евреите и тяхната рожба — комунизма
195      Иванов Генов            Към нови задачи
196      Иванов Ангел           Адолф Хитлер — творецът на нова Европа
197      Йоцов Димитър        Сан-Стефанска България
198      Йорданов Минчо      Новият свит, който се ражда
199      Крачунов       Германска империя
200      Камчийски Н.            Борис III цар на българите
201      Камчийски Н.            Негово Величество Фердинанд I
202      Камчийски Н.            Нашият цар
203      Кирязов          Стопанския образ на нова Германия
204      Комош д-р Рудолф    Как управляват евреите в света
205      Крис фон Вилхелм   Стратегия и тактика на английската военна пропаганда — 1841 (Англия без маска)
206      Кожухаров Тодор      Зад Червената завеса
207      Кожухаров Тодор      Разкази и фейлетони, кн. 1
208      Кожухаров Тодор      Разкази и фейлетони, кн. 2
209      Кьолройтер    Политическия образ на Япония
210      Кьолройтер    Устройството на германската водаческа държава.
211      Казанджиев   Вождът и кумирът Ленин
212      Котов Н.         Цар, народ и армия
213      Караджов д-р Ст.      Социални и морални условия на нова Европа
214      Константинов Георги          Отец Паисий
215      Константинов Георги          Мечтател беумен, библ. „Бранник.“ № 5
216      Калфов Дамян           Бойни другари
217      Калфов Дамян           Славни времена
218      Красински Славчо    Пропаднали революционери
219      Капитанов Христо Д.           Българските писатели за Македония
220      Караиванов Иван      Обединена България
221      Кристерн Ханс          Червените командири и тяхния ко­мандир.
222      Кап д-р Ролф Германското мнение по френско-гер- манските отношения.
223      Кирков д-р Кирил     Болшевизъм и комунизъм
224      Кирков д-р Кирил     Зависимост между стопанския потен­циал и съобщителния пробием на нова България
225      Кирков д-р Кирил     Бисмарк и България
226      Кирков д-р Кирил     Историческия път на Велика България
227      Колев Александър    Нацията като жизнена същност. Реферат.
228      Карагевреков Н.        Нова Испания и нейната свещена борба
229      Кацев Д. Бургски      Испания в миналото и сега
230      Кацев Д. Бургски      Генерал Франко като човек и вожд на
Испания
231      Крастев П.     С бдинци в огъня
232      Каваев Асен  Ела в Охрид
233      Крапчев Любен         Днешната война и нашия път
234      Кузманов Г. К.          Обичай ме
235      Кимов В.        Слънчеви дни
236      Котев Лазар М.          Беседи по отечестволюбие
237      Кушев Димитър        За напредъка на българското земеделско стопанство
238      Кушев Димитър        Към изграждане цялостна стопанска финансова и политическа система
239      Корунов Владимир   За нашата земя ще мрем (драма)
240      Крапчев Данаил        Изминат път том I
241      Крапчев Данаил        Изминат път том IІ
242      Кирицов Вл. Планински     Велика България
243      Кожов Георги            Нова Европа
244      Казанлиев Борис       Две речи
245      Кунчев Христо          Новият дух на фашистка Италия
246      Кунчев Христо          Болшевизма на теория и практика
247      Кунчев Христо          Фашизма е дело на пролетарията
248      Кунчев Христо          Комунизма без маска
249      Кунчев Христо          Какво ни учат Хитлер и Мусолини
250      Кунчев Христо          Сигнал на новото време
251      Кунчев Христо          Мусолини ви говори
252      Каролев подполковник        Мирният договор от Ньой
253      Кецков Кирил           История на велика България
254      Косе Босе       Приказки за царя-обединител
255      Лотец Вилхем           Красотата на труда в Германия
256      Леерс д-р фон Йохан            Силите, които стоят зад Рузвелт
257      Лай д-р Роберт          Германският трудов фронт
258      Лапор Морис Мистериите на Кремъл — зад кулисите на трети интернационал
259      Левашев Всеволод    Болшевизмът
260      Лодолини Армандо  Идеи и планове за преустройство на Европа
261      Ламер Ханс    Идеология на национал-социалистическата държава
262      Лазаров Дано Културно-политическата съдба на Ма­кедония и Моравско
263      Луц д-р Г.       Нитче и нова Европа
264      Лютцо Фридрих        Днешното морско воюване
265      Люлинов Драгомир  Испания в нова Европа
266      Люлинов Драгомир  Еволюция на модерната държава
267      Линков Крум Партизаните и предстоящите избори
268      Лоокс Ото      Влязохме в морски бой
269      Лалов Г.         Цар и държава
270      Лалов Г.         Царският институт
271      Минчев Иван            Сръбските ламтежи
272      Майнен д-р Ф.           Общи задачи на Германия и България
273      Маковски Б.   Царствения войн
274      Маковски Б.   Победата на истината
275      Маковски Б.   Краят на илюзиите
276      Маковски Б.   Победа
277      Маковски Б.   Три дни в тила на противника
278      Маковски Б.   Германското командуване и германско­то воинство през 1939-40 год.
279      Маковски Б.   Нарвик—Дюнкерк
280      Малеев Лука  Възход на Хитиер
281      Малеев Лука  Тъй побеждава Хитлер
282      Малеев Лука  Адолф Хитлер
283      Малеев Лука  Генерал от пехотата Н. Жеков
284      Мюлер            Постиженията на германската трудова повинност
285      Макаров Н.    Ужасите на чеката
286      Малтер Алберт          Английските работници и тяхните водачи
287      Мережковски Д..      Кой бе Исус
288      Мусолини Б.              Стоте дни на Наполеон
289      Мусолини Б.               Моят боен дневник
290      Мусолини Б.              Учението на фашизма. Разрешен пре­вод на Александър Филипов.
291      Меджедиев Д.            Табло на обединена и целокупна Бъл­гария
292      Мелнишки                  Нова Европа
293      Мутафов Хр.              Световно-стопанска криза
294      Манчев Н.                   Национализъм, интернационализъм и човешко добруване.
295      Мутафова Фани Попова      Нова България
296      Минков Георги         Днешната кооперация в авторитарната държава.
297      Мутезиаус Ф.             Въглищата като оръжие
298      Мутавчиев Петър      История на българския народ
299      Медюи Жорж            Албион потегля на война
300      Моравек М.                Играта на запада зa бившата Чехословакия.
301      Милев Н.                      Чудният сън
302      Минков д-р Никола  Към новите поколения
303      Минков д-р Никола  Амнистията
304      Минков д-р Никола  Основите на един нов политически и социален ред (реч).
305      Минков д-р Никола  Карта на труда
306      Марков Н. Е. Ликът на Ираела
307      Москов д-р Атанас   Въпроси на войната и на мира
308      Мусевич Бориков     Масонството
309      Начев Сотир                Възкресение. Македония 1941 год.
310      Николов К.                   Търговската индустриална камара и нова Германия
311      Николов Г.                     Германия (историко-държавен етюд)
312      Неболиев Лулчо        Книга за Япония
313      Недялков Г.                 Юда…  ти си комунист
314      Николов Г.                   Борис III, царят Обединител
315      Никитов Никола       Аз съм българче
316      Наков Нако                 Либерализъм и новия стопански ред в Европа (реферат).
317      Наков Нако и Шутилов В.   „Отменете обесването на Коста Тодоров“.
318      Неев Панчо-Петрони           Възродена Испания
319      Ничков П.                     Адолф Хитлер
320      Николчев Г.                Комунизъмът
321      Николчев Г.                  Комунизмът загива, погромът му в Испания.
322      Найденов Ст.               Трудът срещу златото
323      Обер Шарл                    Какво очаква България ако комуни­стите дойдат на власт.
324      Огнянов Райко          Организация на синдикалното и сто­панското самоуправление на фашистка Италия.
325      Оливер Крона Карл  Англия или Германия
326      Попов Д.                    Франкфурт на Рейн
327      Попов Д.                    Германизъм и цивилизация
328      Партов К.                 Правосъдието в България
329      Полянов Владимир   Веднаж тъй, после тъй
330      Полянов Владимир   Ероика
331      Преславски Бр.          Спомени и преживелици
332      Презмехулев Иван    Помирителен съд и безработица
333      Пайнов Д. М.                Първото послание на Н. В. Царя
334      Пеев Петко                    Политическата реч на Хитлер
335      Пеев Петко                    Фердинанд 1-ви, цар на българите библиотека „Прослава“.
336      Бердчев                           Социализъм
337      Бердчев                           Нашите херои, год. II-ра кн. 6 библ. „Прослава“.
338      Бердчев                           Нашите херои, год. 5. кн. 17 библ. „Прослава“.
339      Бердчев                           Цар Борис като воин
340      Плочева д-р Вера      Идеология и организация на германката.
341      Попов Лазар  Реч на Иваиловградския народен пред­ставител по бюджетопроекта на дър­жавата за 1942 година.
342      Похронски Ю.            Подвигът на словашките летци (превел Борис Маковски.)
343      Похронски Ю.            Словашките орли на източния фронт
344      Примов Борислав     Македония в историята на българския народ.
345      Петков Н.                         През България за Дарданелите
346      Перниклийски Захари Г.     Държавнознание Фронтът говори
347      Пихт Вернер  Краят на илюзиите
348      Пихт Вернер  Скандинавската морска операция
349      П. Калянджиев          На гости в Германия
350      Прайс Уорд    Познавам тези диктатори (Хитлер и Мусолини).
351      Падарев Александър            Евреите в България и света
352      Ризов Д.         Самоопределението на народите национално и политически.
353      Ризов Д.         Европейската криза
354      Ризов Д.         Средноморския въпрос
355      Розенберг       Борба за нов светоглед
356      Ритенбум П.  Демокрация и диктатура
357      Роймер Лидия           Семейство на нова Европа
358      Ройтер Кьолн            Политическия образ на днешна Япония
359      Радев Ангел   Българския народ и евреите
360      Русев Любомир         Днешната германска философия, психология и социология.
361      Рехер Вернер Национал-социалистическа организация и социални грижи в Германия.
362      Рина Пина     На родината, кн. ІІ-ра
363      Родбран Гао   Еврейството във френската революция.
364      Росицов          Българският народ първовърховен великан.
365      Росицов          Съборът на мира
366      Росицов          Великобългарската сватба
367      Росицов          Народният благословител
368      Росицов          Народният благословител
369      Росицов          Поема на великобългарската покана към бойна Германия.
370      Росицов          Поема на великобългарската благосло­вия за христианската дружба между Германия и България.
371      Росицов          Поема на трапезните наздравици за Ве­лика България.
372      Росицов          Beликопреславските театралци
373      Росицов          Великобългарската прозорливост за съдбата на днешните народи.
374      Росицов          Великобългарската действителност
375      Росицов          Великобългар. идея за световния мир
376      Росицов          Великобългарското посрещане на миротворните саборяни.
377      Росицов          Великобългарските зидари на святата народна държава.
378      Росицов          Великобългарската реч на народностна исторически основа за великобългарските идеали на младежта.
379      Рудин Ф.        Словашката войска в Украйна. Превел Б. Маковски.
380      Райчев Иларион Г.    Какъв е произхода, на българския народ.
381      Русев И. А.    Обществени и политически мисли
382      Разбойников д-р Д.   Коментар на закона за защита на нацията.
383      Райшле д-р Херман   Германската стопанска политика и България
384      Сукачев Стефан        Автобиография на плутоболшевизма.
385      Симидов Димитър    Гости на небето
386      Симидов Димитър    Огнена пътека
387      Солни Ариго Поява и развой на фашизма.
388      Солни Ариго История на фашистското движение.
389      Стоименов     Комунистическото безбожие
390      Соларов          Цар и отечество
391      Стюд Командер         Или, или (Християнската алтернатива)
392      Сулис Едгардо          Нова цивилизация за нова Европа
393      Стоянов Ил.   20 години царувине на цар Борис 111.
394      Стоянов Ил.   Върховен вожд на българската войска — Борис III.
395      Стратев Е.      Германия и независимостта на България.
396      Стефанов П.  Виновни ли са евреите
397      Салазар С       Една мощна революция
398      Савов Димитр.          Международното стопанско положение (реч).
399      СтефановВ. Павлов Г. и Денев Вл.            Борба и градеж на идейния фронт
400      Строгов Ивайло        Стефан Хорти, библиотека „Нова Унгария“ № 22.
401      Скопаков Климент   В борба за роден край
402      Статев Христо           Българския възход
403      Сарафов Илия           „Еврейския въпрос като национално зло
404      Станишев проф. А.   Културно политически отношения меж­ду България и Германия.
405      Станишев Т. С.          Най-сетне се доказа, че някои работ­ници създават войната.
406      Солоневич Тамара    Зад кулисите на Съветската пропаганда.
407      Строгов Ив. Д.          Какво казах на цар Борис III, за вой­ната и нашето еврейство.
408      Сакарски Марко Д.   Две речи
409      Сабатие Ф. Фридбал М.       Въпросът за петрола и Германия
410      Снегаров проф. Иван           Град Охрид
411      Серафим архиепископ         Руская идеология
412      Солоневич Иван       Русия и хитлеризма
413      Смородин      Красная каторга
414      Савинов П.    Охрид — свещения български град
415      Спасов Павел            Шлеповете пътуват
416      Тодоров          Германската индустрия и българското стопанство.
417      Темистоклиев К.       Цар воеводец
418      Темел Карл    Ленин против Христа
419      Трубецкой      Европа и човечеството
420      Талев Димитър          Великият цар
421      Талев Димитър          Град Прилеп. Борба за род и свобода
422      Теодоров Ев.  Проблемът за държавно-национална общност у X. фон Клайст
423      Ташков Лазар            Комунистическа теория и съветска практика.
424      Тошев А.        Страници из миналото.
425      Тошев А.        Бегли спомени зa Македония
426      Тодескини А. Революционера на Мусолини
427      Търновски Петър И. Земеделска България и нашия износ
428      Търновски Петър И. Н. В. Царят и Б. Н. Б. С.
429      Търновски Петър И. Германия и световната търговия и политика.
430      Тодоров Г. Велополски        Новия ред на Европа
431      Тодоров Георги         Германската индустрия и българското стопанство (бълг. и нем. издание).
432      Трот Вернер   Тежки танкови напред!
433      Троцки Л.       Процесите в Москва
434      Тодоров Р.      Труд и радост
435      Тодоров Р.      Херман Гьоринг
436      Франк Райнхард        Господството на Англия в Индия
437      Функ д-р Валтер       Новия стопански ред в Европа
438      Фриш Херман           Основите на прехраната в Германия
439      Филов Б. проф.          Пътят на България
440      Филов Б. проф.          Управлението на България
441      Филов Б. проф.          Идеология и програма на управлението в България.
442      Филов Б. проф.          Идеите и делата на днешния безпар­тиен режим. Речи.
443      Фишер А. Г.   Стопанско самозадоволяване
444      Франк д-р Ханс         Правни основи на националсоциалистическата водаческа държава.
445      Филипов Никола      Нашето възраждане чрез литературата
446      Фридрих Карл Вийбе д-р     Германския и еврейския въпрос
447      Хенке проф.   Реч на Адолф Хитлер
448      Хйон Райн Хард проф. д-р  Същината на новото германско право
449      Хитербу Паул проф. Демокрация и литература
450      Хунке Спек. Строит. стоп. политика
451      Хунке Основите на международните стопан­ски отношения в Европа.
452      Хунке Реч произнесена по случай откриването панаира в Бреслау — 1940 година.
453      Хунк д-р Валтер        Стопанският образ на нова Европа
454      Христов Н. д-р          Богата земя — беден народ
455      Херберт Валтер         Революция на европейските селяни
456      Хаджийски Мишо    Българи в Таврия
457      Хаджийски Мишо    Пуста чужда, чужда чужбина
458      Хаджийски Мишо    Стопанството и нова Европа
459      Хитлер. Функе и др. Реч при откриване акциите за зимната помощ, 1942-1943 година.
460      Хитлер           Реч произнесена на 3 октомврий 1941 г.
461      Хитлер           Реч произнесена на 28 април 1939 год.
462      Хитлер           Реч
463      Хубер Държава и стопанство
464      Хумер д-р Р.  Разпутин
465      Христов Г.     Буквар на Велика България
466      Хаджиев М.   Тъй видях Германия
467      Христов Любомир    Братята българи идат
468      Хутер проф.   Какво ще стане утре
469      Христов Дочо            Реч по закона за защита на нацията
470      Хумел X. и Зиверт В.           Защо Италия иска Тунис
471      Цанков Христо         Цялостна България
472      Цветков и Иванов    20 годишнината на Фердинанд
473      Цанков Ал.    Трите стопански системи
474      Цанков Ал.    Идеите регулатори на социалния живот
475      Цветков Богомил      Що е комунизъм?
476      Цонев Звезделин       Борис III
477      Цонев Звезделин       С кръв и меч
478      Цанков Ст.     Иудеи
479      Цанков Ст.     Настолна книжка на българската младеж I и II
480      Цонев М.        Новия обществен порядък
481      Ценов д-р Ганчо        Хуните, които основаха българската държава, тяхния произход и тяхното постоянство.
482      Чилингиров Ст.        Поморавия по сръбски свидетелства
483      Чилингиров Ст.        През Македония
484      Чинков П. К. България 1941 год. в слава и образи
485      Чинков П. К. Геройство отдалеч
486      Чавдаров М. и Гърков Ив.   Защо залезе болшевизма
487      Чолакова Златка        Свободата на Македония
488      Чилев Т.         Един срещу три
489      Чачановски Цветан  Сълзи за царя
490      Шишков Ст.  Едва страница от историята на сръб­ската пропаганда
491      Шверин граф По пътя на европейската стопанска общност.
492      Шмиц Паул   Английското насилие в Египет
493      Шулце Ханс Георг    Изправена пред решителния бой
494      Шулце д-р      Лъжата като политическо оръжие на Англия.
495      Шустер Роберт          Болшевизмът враг на Европа
496      Шустер Роберт          СССР без маска
497      Шустер Роберт          СССР. На изток всичко ново
498      Шадевалд Ханс         Гладна блокада над континентална Европа.
499      Шалдев Хр.    Македония и копнежът й за свобода
500      Шивачев Ив. Н.        Беседи за войниците
501      Шейтанов д-р Н. и Найден Памукчиев      Великобългарската младеж
502      Шейтанов Найден    Великобългарски светоглед
503      Шаранков Богомил   Какво видях в Унгария
504      Щиве Фридрих         Кой отхвърли мирните предложени на Хитлер.
505      Щамлер X.     Същност и задачи на печата в нова Европа (Реферат).
506      Щерев Любомир       Стихове. Прелом.
507      Юрданеску Вал.        Християнството в комунизма
508      Юнг Вили      Германската трудова младеж
509      Юнг Вили      Англия и английска критика
510      Ярл Хералд    Жените работят за Германия
511      Ярл Хералд    Селския труд в Германия
512      Янев Г.           Занаятчийството и комунизма
513      Янев Сотир    Пътят на нацията
514      Янев Сотир    За Съветска Русия, отношения и преценка
515      Янакиев И. Д.            Цар Борис III, из книгата „България през вековете“.
516      Ако Италия се намеси.
517      Американският журналист Квикерн Бокер за болшевишкия рай
518      Американски въздушни крепости в пламъци.
519      Атака.
520      България под Фердинанд.
521      Библиотека „Парламентарни речи“.
522      Броня и кръв.
523      Болшевизма вчера и днес.
524      Библиотека „Съвременна България“. Всички книги от всички годишнини.
525      Болшевизъм — превел от сръбски Ст. Тодоров.
526      Библиотека „Бранник“ № 1. Родината в песни.
527      Български младежки съюз „Отец Паисий“ (брошура против комунизма).
528      Библиотека „Прослава“ — Разкази год. III, кн. 12.
529      Борис III цар на българите — З.Х.1918 год. — 3.X.1938 год.
530      Български младежки съюз „Отец Паисий“ идеен сборник.
531      България и международното движение.
532      Библиотека „Народна дума“ кн. 11 — на колене пред българския гений.
533      Българо-германска изложба — пловдивски мострен панаир.
534      Библиотека „Бранник“ № 2. — Бленуваната родина.
535      Български работнически съюз — София 7 год. 1936-1942 год.
536      Болшевишките зверства над германски пленници.
537      Б. Н. С. Ф. 19. юний България и Германия.
538      Библиотека „Бойни позиви“.
539      Библиотека „Прослава“ цар Борис III като воин.
540      Библиотека „Прослава“ год. 1, кн. 9. год. 4. ке. 13.
541      Всички издания на „Германското издателство“.
542      Великата сила стомана.
543      Всички на германската академ. културна обмяна (до 9.IX.1944 год)
544      Всички издадени речи на министрите и народните представители след 1.І.1944 година.
545      Всички речи на Адолф Хитлер, Гьобелс и др. германски министри националсоциалистически водачи.
546      В името на демокрацията.
547      Въздушен бой.
548      Всякога непобедими.
549      Всебългарски — Отец Паисий, упътване за учрежденията, живота
550      и дейността на местните представители, групи и клонове
551      Вестник „Народна дума“ — отворено писмо до Д. Мацанкиев.
552      Вестник „Народна дума“ — На колене пред българския гений.
553      Вестник „Народна дума“ — Отворено писмо до В. Карастоянова
554      Вестник „Национална България“ — Протокол на сионските мъдреци.
555      Вестник „Национален страж“ — Истината по списъка на българските масони и „Масонството“ като фактор на всички световни революции и Атентати, кн. 3.
556      Вестник „Бранник“.
557      В СССР под кошмара на един вечен страх.
558      Възпоменателен сборник „Епопея на българския войн“ бойна библиотека, книга 7.
559      Във верно, другарство и неразривен съюз.
560      В немският международен есенен панаир, 1939 год.
561      Германският работник.
562      Германското министерство на вътрешните работи — тайните документи на френския генерален щаб.
563      Гладния рай.
564      Голямата реч на г. фон Рибентроп.
565      Гората на смъртта или изстрел в тила.
566      Градът и селото (една общност).
567      Дарения за германски войници от стол. гражданство — издание на столичната община
568      10 години изминат път 1931-1941 год. Варненска студентска корпорация Одесус.
569      Две речи на фюрера 9.XI. и 10.XIІ. 1940 год.
570      Добруджанче — Златна страница за златна Добруджа.
571      Двадесет години на престола на великите български царе.
572      Двадесет и пет години за цар и родина.
573      Две години война.
574      Икономическо сближение с централните сили.
575      Европейска култура.
576      Еврспа побеждава.
577      Европейска трудова общност.
578      Европа се увеличава от година на година.
579      Евреите и България.
580      Евреите и Англия.
581      Европейска библиотека — Проспект.
582      Зависимост между стопанския потенциал и съобщителния про­блем на нова България.
583      Закон за защита на нацията.
584      Закон за организиране, на българската младеж.
585      Защо българското село подкрепя безрезервно правителството на Багрянов.
586      Идеологията на англо-германската война — издание на П. Атанасов-Ромел.
587      Издание на П. Атанасов — Велика и речна България.
588      Издание на П. Атанасов — Социална и мюрална основа на нова Европа
589      Издание на П. Атанасов — Възродена Германия — Адолф Хитлер.
590      Издание на П. Атанасов — Корпоративен строй.
591      Издание на П. Атанасов — Две години война.
592      Издание на П. Атанасов — Българският народ и конституцията.
593      Издания на германската информационна служба.
594      Истинския лик на Болшевизма.
595      Из Беломорието и Македония — І-во и ІІ-po издания.
596      Истинския лик на Съветския съюз.
597      Издание на П. Атанасов — Ромел.
598      Кървавия поход срещу Христовата вяра.
599      Какво си мисли нашенецът
600      Какво иска Чърчил на Балканите.
601      Какво иска Съветският съюз от България.
602      „Кьонингсберг“.
603      Колективен трудов договор, сключен между родовия съюз на бъл­гарската памучна индустрия и първия групов профсъюз на текстилните работници в България.
604      Кникербокер — За болшевишкия рай.
605      Корсари.
606      Крепости в пламъци.
607      Какво става в Близкия изток.
608      Кой е Александър Стамболийски.
609      Летец майор Вик.
610      Малка музикална библиотека № 1 — Маршови пести на три гласа.
611      Македонските българи в борбите за свободата и обединението на българския народ.
612      Македония в българската история.
613      Млада воля (сборник от статии).
614      Македонските славяни са българи.
615      Морално падение в С. С. С. Р.
616      Между два свята и две войни.
617      Нашият цар.
618      Нептун.
619      Народно събрание.
620      Нашата борба. Легион „Иван Асен II“ — Варна.
621      Национален спортен събор в гр. Добрич.
622      Нашите гори (сборник).
623      Националната организация Дополавора в Италия.
624      Н. Ц. В. Симеон, княз Търновски.
625      Нашата борба, кратък разбор на програмата на бълг. нац. легиони.
626      Ние и светът.
627      Организация и възпитание на бранническата младеж
628      Огнен път.
629      Обществения фалит на комунизма.
630      От думи към дела. Прилагане на стопанските реформи на министър Багрянов.
631      Обществото на българските разузнавачи № 8.
632      Осем години легионна борба.
633      Отворено писмо до Георги Димитров — Москва.
634      Организация на българските младежи-разузнавачи бранници.
635      Петдесет години живот в България. 30.І.1894 — 28.VІІI.1943 год.
636      Политическите тезиси на росийското народно имперско движение.
637      Пред съда и избирателите.
638      Програма-декларация на българското правителство.
639      Победата в Крит.
640      Примирието 1918-1940 година.
641      Победата за Европа.
642      Песносбирка. Библиотека „Бранник“.
643      Пристанище в Пламъци.
644      Просветно дело в Съветския съюз.
645      Подвига на капитан Брин.
646      Победители.
647      Паисиевата борба. Защо станах паисиевец.
648      Прославата на Н. Ц. В. Симеон княз Търновски.
649      Реч на Петър Думанов. Целостта на отечството.
650      Реч на проф. д-p X. Xунке
651      Реч на Адолф Хитлер пред Райхстага на 30.І.1939 год.
652      Реч на Добри Божилов — Народно събрание.
653      Реч на Добри Божилов — по бюджета на държавата за 1942 год.
654      Реч на А. Хитлер произнесена на 30.І.1940 год.
655      Реч на Фюрера.
656      Реч на Фюрера произнесена на 11.XII. 1941 год.
657      Реч на Б. Филов — Народно събрание.
658      Разлагане на семейството в болшевишка Русия.
659      Реч на министъра на вътрешните работи П. Габровски произнесена на 6 декемврий 1940 година.
660      Реч на Хитлер — 4.V.1941 година.
661      Реч на Д. Костов против юдомасонството.
662      Реч на д-р Липовански по бюджета за 1941 год.
663      Реч на министъра на финансиите Д. Божилов по бюджета за 1941 г.
664      Реч на П. Габровски по закона за защита на нацията.
665      Стопанството в нова Европа.
666      Съдбата на чекистите Менджински и Ягода.
667      Стопанска съпротивителна мощ на обединена Европа.
668      Страданията на Българите в Съветска Русия.
669      Списание „Орле“.
670      Списание „Бранник“.
671      Стопански наръчник за селото (германско издание).
672      Списание „Млада Европа,“ (списък на европ. акад. младеж).
673      Списание „Заветът на героите“. Всички книжки от всички годишнини.
674      Списание „Философия и психология“ всички книжки от всички годишнини.
675      Списание „Нова Европа“ всички книги от всички годишнини.
676      Списание „Нова Унгария“ всички книги от всички годишнини.
677      Сталинизъм
678      Студентски стол „Бранник“ и висшето търг. училище във Варна.
679      Селяните и Болшевизма.
680      Сто години ново българско училище гр. Плавен.
681      Сеанс в Атлантика.
682      Светкавичната война в Югославия и Гърция.
683      Стачката на тютюноработниците и текстилците.
684      Статут и правилник на българските разузнавачи.
685      Съвременната италианска култура.
686      Сръбските зверства.
687      Скритите зад болшевизма.
688      Съветските процеси в съдбата на чекистите.
689      Слава.
690      Трудът на Българина. Български младежки съюз „Отец Паисий“.
691      Увереност в победата.
692      Учредяване, цели и задачи на всебългарския съюз „Отец Паисий“.
693      Ф. Разколников до Сталин.
694      Хората около Чърчил.
695      Хляб за Европа и за окупираните източни земи.
696      Цялостното земеделско стопанстко подобрение в Италия.
697      Цялостна България вчера, днес и утре.
698      Царят обединител.
699      Чърчил винаги обещава.
700      Черно море и борбата за Дарданелите
701      Шпионаж на Балкана.


Публ. в Списък на фашистката литература, подлежаща на изземване, съгласно XII постановление на Министерския съвет от 6 октомври 1944 г. („Държавен вестник“, бр. 225 – 1944 г.), 21 с.

21 септември 2017 Коментари

Вашият коментар: